Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

  • SH

Všetci obyvatelia Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť musia do konca januára podať daňové priznanie.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť, či nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. TASR o tom informovali z bratislavského magistrátu. 

Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. "V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich," informuje hlavné mesto. 

Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľnosti. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. "Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť," spresnila samospráva. 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou i elektronicky 

Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, sú podľa magistrátu chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky i nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách. Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 do 3000 € podľa závažnosti priestupku. Mesto upozorňuje, že do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc. Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti posiela mesto občanom v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Sadzby dane v roku 2022 sa nemenili. Viac informácií získa verejnosť na webovej stránke mesta Bratislava.