Zavrieť [x]
Zavrieť [x]
Playlist

hraných skladieb

  • {{ song.title }}

    {{ song.author }}

    Album {{ song.album }}

    {{ song.time }}

Zavrieť [x]
Texty
Zavrieť [x]
Podcasty

Novinky

Bude povinné nosiť lyžiarsku prilbu?

  • MZ

Lyžiarska prilba by mohla byť povinná pre všetkých lyžiarov mladších ako 18 rokov.

Aktuálne platí 15-ročná veková hranica. Vyplýva to z novely zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorú poslanci Národnej rady v utorok posunuli do druhého čítania. Právna úprava má priniesť zvýšenie bezpečnosti neplnoletých na zjazdových tratiach. Cieľom návrhu je tiež riešiť praktické problémy týkajúce sa zneužívania označenia HZS. Legislatívna skratka "horská služba" sa má vypustiť a v celom zákone nahradiť termínom "Horská záchranná služba"

Zaviesť sa má výslovný zákaz používania označenia a znaku HZS osobami, ktoré nevykonávajú úlohy horskej služby. Zneužitie má byť priestupkom. Legislatíva tiež špecifikuje podmienky registrácie v Národnej asociácii horských vodcov, upravuje podmienky pre členov a zavádza status registrovanej osoby, ako aj disciplinárnu zodpovednosť. 

Okrem toho sa má rozšíriť rozsah vodcovskej činnosti o vedenie kurzov technickej pomoci v horách. Ako vysvetlili predkladatelia, v praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov HZS a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. "V záujme dosiahnutia súladu pri aplikácii predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny v súvislosti s výkonom úloh HZS sa navrhuje výcvik horských záchranárov explicitne vymedziť ako jednu z úloh," uviedli. 

Novela ráta iňaj s tým, že finančné prostriedky získané za výkon záchrannej činnosti by už nemuseli byť viazané na rozpočtový rok. Ich reklasifikácia na prostriedky, ktoré možno viesť na samostatnom účte, má viesť k efektívnejšiemu nakladaniu s výdavkami. Ako zdôvodnili predkladatelia, financie sa používajú na nákup materiálno-technického vybavenia, ktorého obstaranie je časovo náročné, a hlavne v čase pred skončením rozpočtového obdobia, keď je očakávaný najvyšší príjem za výkony HZS, je problematické. "Navrhovanou zmenou budú môcť byť prostriedky prijaté na samostatný účet po skončení rozpočtového roka použité na úhradu výdavkov v nasledujúcom roku," načrtli. Účinnosť zákona navrhujú autori od 1. januára 2024.